תקנון האתר

תקנון תחרות גרנות 2021

 

 1. כללי
  • תקנון זה נועד להסדיר את תחרות גרנות, ובכלל זה תנאי ההשתתפות, הגשת עבודות זכיה ושיפוט.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור, מהווה תקנון זה, משום הסכם בין מארגני התחרות לבין המשתתפים, והמבקשים להשתתף בתחרות, והוא יחייב אותם.
 2. הגדרות

למונחים המופיעים להלן תהיינה ההגדרות המופיעות לצידם אלא אם צויין מפורשות אחרת:

"התחרות"              תחרות הקריאטיב השנתית העצמאית של עולם הפרסום, הדיגיטל והיח"צ וכל ערוץ אחר מייצר קריאטיב בישראל – עבור מטרה     שיווקית פרסומית;

"מהלך קריאטיב"     מהלך תקשורתי העושה שימוש בטכניקות קריאטיביות לשם השפעה ושכנוע

"מגיש"                    יוצר קריאטיב מקצועי, ובכלל זה משרדי פרסום, סוכנויות פרסום, סוכנויות פרסום דיגיטלי או רשתי, משרדי יחסי ציבור; ובכלל זה – סוכנות, עובדים בסוכנות וכן הלקוח עצמו, אשר מגיש עבודות לתחרות במטרה להפוך למשתתף בתחרות;

"משתתף"               מגיש  אשר עבודה שהגיש אושרה להשתתף בתחרות;

"עבודה"                 עבודת קריאייטיב מסחרית אשר פורסמה בישראל בין התארים 1.1.2020 ל-31.12.2020;

"עבודה מסחרית"    עבודה אשר הוזמנה על ידי מזמין בתשלום או למטרות חברתיות (לקוח) ופורסמה בפרסום משמעותי שנועד לקהל הצרכנים ו/או המשתמשים הכללי בישראל באמצעי מדיה מוכרים – דיגיטל, עיתונות, שלטי חוצות, טלוויזיה, קולנוע, רדיו, קד"מ, סושיאל, גרילה;

"מדיה"                   ערוץ תקשורת ופרסום, לרבות אך לא רק, מדיה דיגיטלית, וידאו, פרינט, עבודה קולית;

"קטגוריה"              קטגוריות התחרות – פילם, דיגיטל, רדיו, עיתונות, חוצות, קד"מ, אינטגרייטיד, סושיאל

"צוות השיפוט"        צוות השיפוט של התחרות אשר יורכב ממספר אי זוג של אנשי קריאטיב עצמאיים ובלתי תלויים, בעלי שם ומוניטין בענף הפרסום, אשר ייבחרו על ידי מארגני התחרות;

"מארגני התחרות"   מירן פחמן וענת בן נתן

"המועד הקובע"      יום 25.04.2021

 1. הגשת עבודות והשתתפות בתחרות
  • כל מי שיוצר קריאטיב רשאי להגיש לעורכי התחרות מספר לא מוגבל של עבודות קריאטיב, בכפוף לתשלום דמי השתתפות כמפורט בסנפח ב' לתקנון.
  • להגשה של שתי עבודות ומעלה יצורף אישור תשלום בהתאם לנספח א' לתקנון זה. למען הסר ספק מובהר ומודגש כי לאחר המועד הקובע לא יינתנו החזרים כספיים מכל סיבה שהיא.
  • למען הסר ספק, כל עבודה ניתנת להגשה פעם אחת, ללא קשר לכמות הקמפיינים והמדיות בהן הועלתה.
  • מגיש העבודה מצהיר בעת ההגשה שהעבודה עלתה לאוויר בין התאריכים 1.1.2020 – 31.12.2020. חריגה מכלל זה עלולה לפסול את העבודה בכל שלב בתחרות וגם לאחר הזכייה

נספח א'

 • העבודות תוגשנה עד למועד הקובע, ובפורמט הגשה  כמפורט בנספח א' לתקנון.

נספח ב'

 • כל מגיש אשר עמד בתנאים הטכניים נשוא סעיף זה יקבל הודעה לפיה הוכר כמשתתף בתחרות, ועבודותיו תועברנה לבדיקת צוות השיפוט.
 • לחברי צוות השיפוט והמארגנים מסורה הזכות להגיש עבודות מיזמתם ובלבד שקיבלו את הסכמת מי שהיתה לו הזכות להגיש את העבודה מלכתחילה בהתאם להגדרת מגיש דלעיל.
 1. השיפוט
  • צוות השיפוט
   • העבודות המשתתפות בתחרות תדורגנה על ידי צוות השיפוט כהגדרתו לעיל, אשר ייבחר על ידי מארגני התחרות.
   • ההשתתפות בתחרות אסורה על מארגני התחרות.
   • ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי צוות השופטים, למעט במקרים חריגים, ובכפוף לכך שחבר צוות אשר קיבל אישור לכך לא יוכל, בשום מקרה, לשפוט את העבודה שהגיש.
  • השיפוט ייעשה בשלושה שלבים:
   • שלב א' (שלב ה"in-out") אשר במסגרתו יקבע כל שופט אם עובדה ראויה לעלות לשלב הדירוג, או לא.
   • שלב ב' – שלב הדירוג – אשר במסגרת ידרגו השופטים מתך העבודות שנבחרו בשלב א' את העבודות הראויות לארד, כסף וזהב.
    • ניתן לדרג יותר מעבודה אחת בכל רמה. כך למשל ייתכן שמספר עבודות תדורגנה כזהב.
    • כל עבודה באחת מן הרמות האמורות תזכה במגן התחרות בצבע ארד או כסף או זהב בהתאמה.
   • שלב ג' – (שלב ה-Grand Prix) אשר במסגרתו תיבחר בכל קטגוריה עבודה זוכה אחת מתוך אלו שזכו בזהב.
  • הזכייה ולוח הזמנים
   • שלב א' ייערך במהלך חודש יוני 2021
   • שלבים ב' וג' יתקיימו ביום התחרות, שתיערך בחודש יולי 2021, והזכייה בכל קטגוריה, תיעשה בשני שלבים, בהתאם להחלטות רוב של צוות השיפוט.
 1. זכויות יוצרים
  • בהגשת העבודה מצהיר המגיש ומאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים בעבודה וכי אין בשימוש בה משום הפרת זכויות צדדים שלישיים, ובכלל זה מזמין העבודה.
  • ידוע למגישים והם מסכימים כי מארגני התחרות יוכלו לעשות שימוש בעבודות הזוכות, לרבות שמן וצילומים שלהן, למטרת פרסום התחרות, ללא הגבלת זמן ומדיה, ובכפוף למתן קרדיט מתאים לזוכים.

נספח א'  – פורמט ההגשה

העבודה תוגש בלווית דף או שקף הסבר של לא יותר מ 250 מילה;

הגשת סרטי "מייקינג אוף" ומצגות אסורה;

עבודות שיחרגו מפורמט זה – יוחזרו לשולח לתיקון – מצגת מפורטת עם אופן ההגשה נמצאת באתר התחרות;

העבודה תוגש בדיוק כפי שפורסמה – ללא שינויים ועדכונים

לא ניתן להגיש עבודה אשר צונזרה או נאסרה לפרסום במדינת ישראל;

את העבודות יש להגיש דרך לינק למערכת הגשה

אם שולחים יותר מעבודה אחת ( הגשת עבודה ראשונה לסוכנויות פרסום ודיגיטל הינה חינמית, לקוחות משלמים החל מעבודה ראשונה ) יש לצרף –

אישור על העברה בנקאית לחשבון בנק – חשבון ע"ש ג'ינג'ר מדיה ותקשורת, 148525360

בבנק דיסקונט, סניף 146 , יש להעביר למייל – anat@anatbn.com

בצירוף שם הסוכנות ואיש קשר

ללא אישור העברה בנקאית לא יועברו העבודות לשלב השיפוט

נספח ב' –  דמי השתתפות ועלות הגשה

 

עבודה ראשונה –                       חינם לכל גוף למעט לקוחות שאינם סוכנויות

לקוחות שאינם סוכנויות פרסום ודיגיטל יחויבו בדמי השתתפות החל מן העבודה הראשונה ( כמו על עבודה 2 ו  3 )

בין 2 ל-3 עבודות –                      1,500 ₪ + מע"מ לכל עבודה

החל מהעבודה הרביעית –           2500 ₪ + מע"מ לכל עבודה

הוראות הגשה בנספח א